Financiën

Het kostendekkingsplan (voor 10 jaar berekend) heeft de volgende uitgangspunten:

  • Voortzetten van de huidige beleidslijn ‘sober en doelmatig’
  • Er is financiële ruimte gereserveerd voor planmatig beheren van ons watersysteem (baggeren, onderhoud aan duikers en beschoeiing);
  • Er is financiële ruimte gereserveerd voor een extra reinigings- en inspectieronde in 2018
  • De financiële ruimte die nodig is voor het klimaatrobuust maken van ons riolerings- en watersysteem is als optie in het kostendekkingsplan meegenomen (gedurende de periode 2020-2024)
  • Door de aantrekkende markt zullen aanbestedingen in de komende planperiode duurder uitvallen
  • Input voor de financiële doorrekening is de verwachte stand van de reserve en de voorziening per 1-1-2018
  • Het tarief rioolrecht wordt per 1-1-2018 verhoogd (inflatiecorrectie) en bedraagt € 199 per aansluiting. Het rioolrecht stijgt jaarlijks (inflatie).

Formatie

In de formatie van de Bestuursdienst Ommen Hardenberg is de personele capaciteit voor de rioleringszorg geborgd. Deze capaciteit zit voor een groot deel bij Openbaar Gebied, maar ook bij belastingen en financiën. De afdelingen maken per jaar een afdelingsplan waarin concreet wordt uitgewerkt hoeveel ambtelijke capaciteit nodig is en hoe deze wordt gerealiseerd.