Terugblik afgelopen planperiode 2014-2018

In oktober 2013 heeft de gemeenteraad van Ommen het GRP 2014-2018 vastgesteld. In de afgelopen planperiode richtten de beleidskeuzes van de gemeente Ommen zich op inzicht verkrijgen in het functioneren van het rioolstelsel, de wijze van afkoppelen van regenwater op lokaal niveau en het uitvoeren van het grondwaterbeleid.

Reinigen inspecteren en vervangen

In 2014 zijn wij gestart met het cyclisch reinigen en inspecteren van ons rioolstelsel. In het tot nu toe geïnspecteerde deel van de riolering hebben wij, waar nodig, renovatie- en herstelwerkzaamheden uitgevoerd, op basis van de Ommense norm.

Verder hebben we een aantal vervangingswerkzaamheden uitgevoerd, dit hebben we zoveel mogelijk gecombineerd met andere werkzaamheden in de openbare ruimte (o.a. in het centrumplan van Ommen). Waar dit mogelijk was hebben we verhard oppervlak van de riolering afgekoppeld.

Inzicht zorgt voor meer efficiency

In de afgelopen periode hebben we steeds beter inzicht gekregen in de kwaliteit en het functioneren van de riolering. Hierdoor kunnen we betere afwegingen maken tussen doelmatigheid, duurzaamheid, strategie en kosten. We hebben de werkzaamheden voor de rioleringszorg daarmee efficiënt kunnen uitvoeren.

Verder optimaliseren van het beheer en onderhoud

Kortom, de afgelopen planperiode (2014-2018) hebben we gebruikt om het inzicht in de kosten en de kwaliteit van ons rioleringsareaal te verbeteren. Halverwege de komende planperiode zullen we ons gehele vrijvervalstelsel geïnspecteerd hebben. Op basis van deze informatie gaan we ons riool functiegericht beheren.

Naar 'functiegericht beheer'